خط مشی کیفیت در یاس اسپا

خط مشی کیفیت در یاس اسپا

خط مشی کیفیت
موسسه یاس اسپا ،با هدف افزایش رضایت ذینفعان و بهبود مستمر فرایندهای خود نظام مدیریت کیفیت را بر مبنای استاندارد
)ISO 900T-205(
را به عنوان الگوی خود انتخاب نموده و در همین راستا رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:


1-افزایش سهم بازار با بازاریابی صحیح در بازارهای هدف جدید و تحلیل ذینفعان


2-بهبود فرایند حفظ و جذب نیروی انسانی


3-توسعه منابع انسانی با آموزش


4-افزایش رضایت مشتریان با ارتباط موثر و برآوردن نیازمندیهای آنها


5-ارتقا سطح زیر ساختها و امکانات سازمان به منظور گسترش خدمات قابل ارائه مدیریت موسسه با ایجاد انگیزش در تمامی سطوح سازمانی جهت درک کامل خطوط اعلام شده برای دستیابی به اهداف فوق , ضمن پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای سیستم مدیریت کیفیت خود را متعهد می داند کلیه امکانات اعم از سخت افزاری و نرم افزاری را در جهت اجرای کامل خطوط اعلام شده تامین نماید و در دوره های زمانی یکساله خط می را مورد بازنگری قرار دهد.

 

مدیریت موسسه

https://goo.gl/g4fCHU